INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO

PRO KLIENTY

Toto informační memorandum o zpracování osobních údajů popisuje zejména jakým způsobem, za jakým účelem a v jakém rozsahu zpracováváme Vaše osobní údaje. Dále Vám poskytuje informace o tom, jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

My, společnost Provident Financial s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 256 21 351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55523 (dále jen "Provident"), jakožto správce Vašich osobních údajů, zpracováváme Vaše osobní údaje.

Zpracování osobních údajů provádíme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR"), vnitřními předpisy a zásadami společnosti Provident a všemi platnými právními předpisy. S jakýmikoliv dotazy nebo při uplatňování jakéhokoliv z Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů se obracejte přímo na nás nebo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to zejména prostřednictvím kontaktů uvedených níže.

Veškeré zpracování osobních údajů probíhá pouze v nezbytném rozsahu a to s ohledem na typ a kategorii osobních údajů. Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu pro naplnění účelu zpracování, například po dobu stanovenou právním předpisem. Chceme uchovávat pouze aktuální a přesné údaje, proto je průběžně aktualizujeme. Vhodné zabezpečení osobních údajů je nezbytnou součástí řádného zpracování osobních údajů, proto jsme implementovali různá opatření, abychom osobní údaje chránili před jakýmkoli neoprávněným přístupem. Naším cílem je v co největší míře zachovat Vaše soukromí, proto vždy řádně posuzujeme, zda určité zpracování je nezbytné a zda nepřiměřeně nezasahuje do Vašich práv a svobod.

Kontakt na Provident

Jsme Vám kdykoliv k dispozici:

Provident Financial s.r.o.

Adresa: Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4 E-mail: zakaznicky.servis@provident.cz
Telefon: 800 660 666
Web: www.provident.cz

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osobou, na kterou se můžete kdykoliv obrátit v souvislosti s jakoukoliv otázkou týkající se problematiky ochrany osobních údajů, a to prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

E-mail: dpo@provident.cz
Telefon: +420 241 029 224
Korespondenční adresa: Provident Financial s.r.o., Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4

Pověřenci taky můžete hlásit narušení zabezpečení ochrany osobních údajů a jakékoliv další podezření o porušování práv a povinností v oblasti ochrany osobních údajů.

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete prostřednictvím výše uvedených údajů kontaktovat též anonymně.

Kategorie osobních údajů

Zpracováváme následující kategorie Vašich osobních údajů:
Údaje o totožnosti - jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo a další relevantní osobní údaje

Údaje o identifikačním dokumentu - číslo dokumentu, datum vydání, datum skončení platnosti a další relevantní osobní údaje

Kontaktní údaje - e-mail, telefonní číslo, korespondenční adresa a další relevantní osobní údaje Demografické údaje - rodinný stav, vzdělání, typ bydlení, počet dětí, informace o bydlišti a další relevantní osobní údaje

Profesní údaje - údaje o zaměstnavateli, a další relevantní osobní údaje

Údaje o finanční situaci - příjmy, vyčíslitelné výdaje, další úvěry a další relevantní osobní údaje

Údaje o obsluze ostatních úvěrů a půjček - výše úvěrů, výše splátek existujících úvěrů, výše částek po splatnosti a další relevantní osobní údaje

Údaje o chování spotřebitelů - údaje o elektronickém obchodování, nákupy, vlastnictví majetku (např. dům, byt, auto) a další relevantní osobní údaje

Digitální data - cookies, IP adresa, internetová adresa, údaje o způsobu vyplnění elektronické žádosti, další data z veřejně dostupných zdrojů a další relevantní osobní údaje.

Hlasový záznam - zvukový záznam Vašeho hlasu

K čemu potřebujeme rodné číslo?

Respektujeme zvláštní ochranný režim rodného čísla, proto jej zpracováváme výlučně, vyžaduje-li to zvláštní právní předpis nebo jsme od Vás získali souhlas. Rodné čísla potřebujeme zejména pro plnění našich právních povinností plynoucích ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů a dále pro přístup a sdílení informací do registrů klientských informací.

Jak Vaše osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme primárně přímo od Vás:

- z Vaší žádosti o půjčku vyplněné na našich webových stránkách nebo z žádostí vyplněných u našich

- obchodních zástupců a partnerů;

- z komunikace nebo jednání po telefonu, e-mailem nebo prostřednictvím jiných elektronických forem komunikace;

- z dokumentů, které nám předložíte.

Někdy získáváme osobní údaje z dalších veřejně přístupných i neveřejných rejstříků a evidencí, zejména:

- z registrů klientských informací (úvěrových registrů)

- z obchodního rejstříku

- ze živnostenského rejstříku;

- z insolvenčního rejstříku;

- z centrální evidence exekucí

- z centrální evidence neplatných dokladú

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

 • Vaše osobní údaje obecně archivujeme po dobu stanovenou právními předpisy, smlouvou, délkou uděleného souhlasu či na základě našeho oprávněného zájmu.

  Osobní údaje, které zpracováváme z důvodu plnění naši právní povinnosti, uchováváme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Až na výjimky, kdy právní předpisy stanoví delší dobu uchování určitých dokumentů, které mohou obsahovat osobní údaje, uchováváme osobní údaje zpracovávané pro plnění našich právních povinností maximálně po dobu 10 let od doby ukončení smluvního vztahu s Vámi.

  Osobní údaje, které zpracováváme z důvodu plnění smlouvy, uchováváme po dobu účinnosti smlouvy a následně dokud trvá náš oprávněný zájem (zpravidla po dobu trvání promlčecích lhůt, kdy můžeme mít zájem uplatňovat nebo obhajovat naše právní nároky, a v případě zahájení soudního, rozhodčího, exekučního nebo jiného obdobného řízení, po dobu tohoto řízení a následně po dobu běhu lhůt pro podání mimořádných opravných prostředků a během řízení po podání mimořádných opravných prostředků).

  Záznamy hovorů na zákaznickou linku zaznamenáváme po dobu 3 let.

 1. Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, uchováváme po dobu uvedenou v příslušném souhlasu se zpracováním osobních údajů, nebo do jeho odvolání.

  Pro zvýšení bezpečnosti provozujeme kamerové systémy na všech našich pobočkách a v prostorách recepce sídla Providentu. Kamerové záznamy uchováváme nejdéle po dobu 7 dnů.

  Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

  V závislosti na účelu zpracování údajů můžeme Vaše údaje zpřístupňovat následujícím kategoriím třetích osob:

  • - příslušným orgánům státní správy (např. orgánům činným v trestním řízení, správcům daní, orgánu finančního dozoru, orgánu pro ochranu spotřebitelů);

  • - našim dodavatelům;

  • - subjektům posuzujícím úvěruschopnost, zejména registrům klientských informací;

  • - příslušným soudům;

  • - zahraničním věřitelům;

  • - bankám.

   V souvislosti s naší obchodní činností nadnárodní společnosti jsou Vaše osobní údaje v souladu s požadavky relevantních právních předpisů a pro vnitřní administrativní účely v rámci skupiny předávány rovněž dalším společnostem tvořícím koncern International Personal Finance plc. (dále jen "IPF"). 

  Koncern IPF tvoří následující společnosti: IPF International Limited, Provident Polska S. A., Provident Financial Romania I.F.N. S.A., Provident Pénzügyi Zrt. a Provident Financial, s.r.o. Průběžně aktualizovaný seznam členů koncernu IPF je k dispozici na adrese: https://www.ipfin.co.uk/en/about-us/our-businesses.html.

Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme též služeb externích zpracovatelů. Využíváme následující kategorie zpracovatelů: úvěrové registry, externí call centra, marketingové agentury, výzkumné agentury, externí inkasní agentury, externí advokátní kanceláře, dodavatele tiskových řešení. Informace o zpřístupňování údajů si můžete vyžádat prostřednictvím našeho zákaznického servisu. Kontakty jsou uvedeny v záhlaví tohoto informačního memoranda i na stránkách Providentu.

Vaše osobní údaje však zpřístupňujeme pouze v nezbytném rozsahu a v podobě nutné k dosažení účelů uvedených v tomto informačním memorandu a pouze našim smluvním partnerům, se kterými jsme podepsali smlouvy chránící Vaše práva a svobody týkající se Vašich osobních údajů.

Kde Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v Evropské unii a dále v jiných zemích, konkrétně ve Spojených státech a Indii.

Před předáním Vašich osobních údajů vždy pečlivě vyhodnocujeme veškeré okolnosti tak, aby ochrana Vašich údajů dosahovala náležité úrovně. V rámci spolupráce s partnery ze Spojených států amerických Vaše údaje předáváme na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. V souvislosti s předáním Vašich osobních údajů partnerům z jiných třetích zemí uzavíráme tzv. standardní smluvní doložky, které zaručují adekvátní úroveň ochrany.

Důvodem zpracování Vašich údajů v zahraničí je optimalizace nákladů na provoz IT systémů.

V souvislosti s předáváním Vašich osobních údajů do zahraničí Vám garantujeme možnost uplatnit veškerá Vaše práva a možnost domáhat se účinné právní ochrany za strany zahraničních orgánů veřejné moci.

Jak Vaše údaje zpracováváme?

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované zpracování probíhá v našich informačních systémech, případně v informačních systémech našich zpracovatelů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především našimi vybranými zaměstnanci a obchodními zástupci. Učinili jsme taková opatření, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze pověření a proškolení zaměstnanci a zpracovatelé, kteří se podílejí na jejich zpracování, a také aby tito zaměstnanci a zpracovatelé zachovávali mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděli při výkonu své práce. Se všemi zpracovateli máme uzavřenu písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které klademe důraz na zabezpečení Vašich osobních údajů a která obsahuje identické záruky pro procesy zpracování osobních údajů u těchto zpracovatelů, jaké jsou nastaveny u nás.

Vaše osobní údaje zpracováváme tak, že je shromažďujeme, ukládáme a třídíme v našich systémech, kontrolujeme jejich správnost a případně je aktualizujeme, třídíme je podle Vašeho vztahu k naší společnosti (budoucí, stávající a bývalý klient) a nakonec je likvidujeme.

Na jakém právním základě a pro jaké účely Vaše osobní údaje využíváme?

Níže popisujeme právní základy pro zpracování Vašich osobních údajů a jednotlivé účely jejich zpracování:

Plnění smlouvy

Před uzavřením smlouvy o zápůjčce jste povinni vyplnit formulář žádosti o zápůjčku. Na základě Vámi poskytnutých údajů a údajů získaných z externích zdrojů prověříme Vaší úvěruschopnost. Následně náš systém pro Vás vypočítá a vytvoří návrh půjčky. Návrh stanoví podmínky naší smlouvy o zápůjčce a je nezbytný pro provedení analýzy a řízení rizik. Pokud tedy v žádosti o půjčku neuvedete požadované údaje, nebudeme Vám schopni vytvořit návrh zápůjčky. Ačkoli se návrh vytváří automaticky, rozhodnutí o poskytnutí zápůjčky vždy přezkoumá některý z našich zaměstnanců, který má možnost rozhodnout dle svého uvážení i odlišně od návrhu.

Před uzavřením smlouvy o půjčce zpracujeme Vaše kontaktní údaje, abychom Vám mohli poskytnout informace o našem finančním produktu a umožnili Vám tak učinit informované rozhodnutí.

Abychom mohli změnit jakoukoli existující smlouvu o zápůjčce, musíme shromáždit a použít Vaše osobní údaje k tomu, abychom znovu mohli zhodnotit Vaši úvěruschopnost.

V průběhu platnosti smlouvy o zápůjčce použijeme Vaše údaje k přiřazení plateb, které jste nám zaslali nebo které od Vás v hotovosti vybral náš obchodní zástupce či jiný zpracovatel.

S využitím Vašich kontaktních údajů Vám také zašleme informace o smlouvě o zápůjčce a dokumentaci k této smlouvě, a to přímo nebo prostřednictvím našich poskytovatelů telekomunikačních a poštovních služeb.

Jsme také oprávněni použít údaje o Vašich nesplněných povinnostech k uplatňování našich nároků nebo poskytnout tyto údaje našemu oprávněnému poskytovateli (poskytovatelům) služeb vymáhání dluhů.

Plnění právních povinností

Dále Vaše osobní údaje zpracováváme tak, abychom řádně plnili všechny povinnosti stanovené právními předpisy o ochraně osobních údajů, zákonem o spotřebitelském úvěru, zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v jiných platných právních předpisech.

Nezískáme-li údaje vyžadované zákonem, nebudeme moci uzavřít smlouvu o zápůjčce.

Vaše údaje sdílíme se subjekty vyhodnocujícími údaje o úvěruschopnosti za účelem provedení hodnocení Vaši úvěruschopnosti.

Dodržujeme zásadu odpovědného poskytování zápůjček - za tímto účelem shromažďujeme Vaše finanční údaje uvedené v žádosti o půjček. Vaše finanční údaje shromažďujeme také z jiných zdrojů. Například

i) kontrolujeme údaje uvedené na dokladech, které jste nám předložil(a) pro ověření Vašich příjmů a výdajů; a

ii) provádíme šetření klientských registrů ohledně dalších dluhů a platební morálky.

Shromážděné údaje používáme za účelem ověření Vaší úvěruschopnosti. Máte právo neprodleně obdržet informace o údajích použitých při hodnocení Vaší úvěruschopnosti a rozporovat rozhodnutí o (ne)poskytnutí spotřebitelského úvěru.

Abychom předešli legalizaci výnosů z trestné činnosti, shromažďujeme údaje týkající se Vás a Vašich dokladů totožnosti v listinné nebo elektronické podobě. Některé tyto údaje zpřístupňujeme, abychom mohli provést kontrolu Vašich údajů v určitých databázích a použít tyto údaje k ověření Vaší totožnosti.

Vztahují se na nás také auditní, daňové a účetní povinnosti. Proto zpřístupňujeme Vaše osobní údaje našim daňovým poradcům, auditorům a případným dalším poradcům, přičemž je vždy zajištěna důvěrnost těchto údajů.

Z právních předpisů (včetně mezinárodních smluv) pro nás mohou plynout další povinnosti, při nichž musí dojít ke zpracování Vašich osobních údajů. Takové osobní údaje budou vždy zpracovány výhradně za účelem plnění dané právní povinnosti.

Naše oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje zpracováváme také na základě našich oprávněných zájmů, avšak pouze za předpokladu, že Vaše zájmy a základní práva a svobody nepřevažují náš oprávněný zájem. Před zahájením zpracování vždy důkladně poměřujeme Vaše zájmy s těmi našimi. Pokud se zpracováním nesouhlasíte, máte právo vznést námitku a my provedeme nové posouzení.

Po dobu trvání našeho smluvního vztahu i po dobu 5 let po ukončení našeho smluvního vztahu doplacením Vaší zápůjčky Vám máme zájem zasílat propagační materiály k našim produktům a službám přizpůsobené na míru Vašim potřebám a informovat Vás o probíhajících soutěžích a jiných marketingových kampaních pro naše stávající a bývalé zákazníky. Jsme oprávněni použít Vaše kontaktní údaje k zaslání informací o našich produktech a službách, které se podobají těm, které Vám poskytujeme nebo které jsme Vám poskytovali v minulosti. To lze provést prostřednictvím dopisu, e-mailu, SMS zprávy nebo sociálních médií, za předpokladu, že každá zpráva bude obsahovat jednoduchou možnost odhlásit příjem takových zpráv.

Aby bylo možné co nejlépe vyhovět Vašim požadavkům a potřebám, zpracováváme Vaše údaje za účelem přizpůsobeni našich nabídek. Vaše údaje zpřístupňujeme místním i zahraničním věřitelům a bankám na základě jejich oprávněné žádosti v případě, že jste požádali o poskytování jejich služeb.

Některé Vaše údaje zpřístupňujeme systémům sloužícím k odhalování finančních podvodů, abychom předcházeli finančním podvodům.

V zájmu zaznamenání projevů Vaší vůle, zkvalitňování našich služeb a obhajoby našich právních nároků nahráváme veškeré hovory na zákaznickou linku.

Shromažďujeme digitální data o Vašich zařízeních, abychom zabezpečili naši síť a monitorovali návštěvnost našich internetových stránek.

Osobní údaje můžeme v omezené míře užívat též pro vývoj nových produktů a služeb a optimalizaci našich stávajících produktů.

Dále na základě našeho oprávněného zájmu sdílíme informace o Vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti s registry klientských informací a jejich oprávněnými uživateli. Z těchto registrů rovněž získáváme o Vás informace. Takto zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem:

- splnění naší povinností odpovědného poskytování spotřebitelských úvěrů;
- zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů klientských registrů o Vaši bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce;

- posuzování (a to i opakovaného) Vaši bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany provozovatelů klientských registrů a jejich oprávněných uživatelů

Z Vašich údajů přístupných v klientských registrech, případně též z dalších Vašich veřejně dostupných osobních údajů (např. Vaše osobní údaje obsažené v insolvenčním rejstříku), provozovatelé jednotlivých klientských registrů vytváří informační soubor a v rámci tohoto souboru provádí statistická vyhodnocení Vaši bonity a důvěryhodnosti.

Tito provozovatelé zpřístupňují Vaše osobní údaje (ve formě informačního souboru včetně údajů o statistických vyhodnoceních Vaši bonity a důvěryhodnosti) formou on-line dotazů všem oprávněným uživatelům klientských registrů, tedy i nám, a to vždy v rozsahu a za podmínek uvedeném pro každý z těchto klientských registrů v příslušném informačním memorandu.

Aktuální znění Informačního Memoranda Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací i poučení o registrech sdružení SOLUS jsou k dispozici na našich webových stránkách.

Souhlas

Údaje mohou být zpracovávány také na základě Vašeho souhlasu v rozsahu a k účelům uvedeným v příslušném souhlasu, zejména

 • - Vaše rodné číslo využíváme ke sdílení a vyhledávání informací o Vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti v registrech klientských informací, a to v Nebankovním registru klientských informací, Bankovním registru klientských informací a registrech sdružení SOLUS; a

 • - Vaše telefonní číslo využíváme k telefonickému oslovování. 

 • Před sjednáním našeho smluvního vztahu, pokud jste souhlasil(a) s poskytováním osobních údajů během telefonického rozhovoru nebo registrací na webových stránkách Provident Vám máme zájem zasílat propagační materiály k našim produktům a službám, které odpovídají Vašim požadavkům, a informovat Vás o probíhajících soutěžích a jiných marketingových kampaních pro naše potenciální zákazníky:

i) To lze provést prostřednictvím dopisu, e-mailu, SMS zprávy, za předpokladu, že každá zpráva bude obsahovat jednoduchou možnost odhlásit příjem takových zpráv.

Soubory Cookies

Pokud navštívíte naše stránky, stáhne se do vašeho počítače část kódu zvaná cookie, která nám umožní přizpůsobit váš pohyb po stránkách vašim potřebám, zrychlit ho a zjednodušit. Cookies používá celá řada webových stránek.

Více informací o souborech cookie najdete na stránkách aboutcookies.org. Pokud soubory cookie na svém počítači zakážete, může se stát, že nebudete mít přístup do všech částí našich stránek.
Webové stránky provident.cz používají pro měření návštěvnických statistik aplikaci Google Analytics a další prostředky analyzující, jakým způsobem návštěvníci používají webové stránky provident.cz. Tyto analytické nástroje používají cookies, což jsou soubory, které si návštěvníkův počítač sám uloží a umožní tak sledovat návštěvníkův pohyb po webových stránkách a přizpůsobit ho návštěvníkovým potřebám, zrychlit ho a

Váš souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím našeho zákaznického servisu na telefonním čísle 800 660 666 nebo emailové adrese zakaznicky.servis@provident.cz, písemně na adrese sídla Providentu nebo osobně na kterékoliv pobočce Providentu.

zjednodušit. Tato data (cookies) jsou zcela anonymní. Cookies nemohou získávat data z pevného disku návštěvníkova počítače, návštěvníkovu emailovou adresu ani jiné osobní informace.

Informace generované soubory cookies ohledně využívání webových stránek včetně IP adresy je přenesena do Google Analytics. Tyto informace pak slouží k vyhodnocování návštěvnosti a dalších statistik týkajících se webových stránek. Provident sám ani skrze třetí osoby nebude nikdy využívat žádné statistické nástroje ke sběru osobních údajů návštěvníků této webové stránky.

Google nebude spojovat návštěvníkovu IP adresu s žádnými jinými sbíranými daty. Provident ani Google nebudou používat IP adresu k přímé identifikaci návštěvníka webových stránek ani počítače, ze kterého na webové stránky vstoupil. Současně nebude spojovat žádná další získaná data s osobními údaji návštěvníka z jiných zdrojů, pokud je návštěvník nepředá o své svobodné vůli sám.

Návštěvník může svůj internetový prohlížeč nastavit tak, aby ho upozornil na stáhnutí souborů cookies nebo aby soubory cookies vůbec nepřijímal. Zakázání příjmu souborů cookies ale může omezit správnou funkcionalitu webových stránek provident.cz.

Webové stránky provident.cz současně používají analytickou aplikaci UsabilityTools, která umožňuje sledovat a zaznamenávat pohyby myši (pohyb, klikání, scrollování) a vyplňování textových informací. UsabilityTools nesbírá žádné osobní údaje, které návštěvník dobrovolně sám nepředá ani nesleduje návštěvníkův pohyb po webových stránkách, které službu UsabilityTools nepoužívají.

Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

- Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, a na pořízení kopie Vašich osobních údajů, které zpracováváme.

- Máte právo na přenositelnost Vašich údajů, které jste nám poskytli nebo které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a které jsou zpracovávány automatizovaně. Údaje Vám zprostředkujeme v zabezpečeném souboru, který je strojově čitelný, takže si je můžete uložit nebo zpřístupnit dalším poskytovatelům služeb. Můžete nám také poskytnout údaje získané od jiných společností. Můžete vznést požadavek, abychom Vaše údaje poskytli jinému správci - to však můžeme zajistit pouze v případě, že je takový přenos technicky možný. Protože uvedený soubor obsahuje Vaše osobní údaje, doporučujeme je uložit na Vašem zařízení bezpečným způsobem.

- Zajišťujeme, aby byly Vaše údaje stále aktuální, takže Vás jednou za čas a tehdy, kdy to vyžaduje zákon, žádáme o jejich kontrolu. Pokud nicméně zjistíte, že údaje, které o Vás máme, nejsou správné, můžete požádat o opravu chybných údajů a prostřednictvím výše zmíněných kontaktních údajů je možné doplnit údaje nekompletní či přidat údaje dodatečné. Je-li sporná správnost Vašich údajů, můžete požádat o omezení jejich zpracování po dobu, kdy budeme jejich správnost ověřovat.

- Máte právo na omezení zpracování údajů. To znamená, že Vaše údaje budeme uchovávat, ale nebudeme je jinak užívat. Máte také právo požádat o výmaz Vašich osobních údajů, ovšem pouze v zákonem stanovených případech:

Vaše údaje již pro nás nejsou nezbytné nebo byla překročena ujednaná doba uchovávání;

v případě, že jsou Vaše údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, jste tento souhlas odvolali;

nesouhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; než budou Vaše zájmy ověřeny, zpracování omezíme a pokud budou mít Vaše práva přednost, údaje na Vaši žádost vymažeme;

nesouhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely;

o osobní údaje musí být vymazány, je-li to nezbytné ke splnění zákonné povinnosti;

o je-li zpracování protiprávní.

Neexistuje-li pro to právní základ, Vaše údaje nebudeme mazat ani omezovat jejich zpracování.

- Pokud jste udělil(a) souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat prostřednictvím našeho zákaznického servisu na telefonním čísle 800 660 666 nebo emailové adrese zakaznicky.servis@provident.cz, písemně na adrese sídla Providentu nebo osobně na kterékoliv pobočce Providentu.

- Pokud si přejete požádat o výkon některého z Vašich práv uvedených výše, můžete tak učinit prostřednictvím našeho zákaznického servisu na telefonním čísle 800 660 666 nebo emailové adrese zakaznicky.servis@provident.cz, písemně na adrese sídla Providentu nebo osobně na kterékoliv pobočce Providentu.

- Máte právo nesouhlasit s rozhodnutím založeném pouze na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů včetně profilování, a to kontaktováním našeho zákaznického servisu prostřednictvím kontaktů uvedených v tomto informačním memorandu.

- Můžete kdykoliv kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím kontaktů uvedených na začátku tohoto informačního memoranda. Pověřence byste měli kontaktovat také v případě, domníváte-li se, že jsme porušili Vaše práva vyplývající z právních předpisů na ochranu osobních údajů.

- Domníváte-li se, že došlo v souvislosti se zpracováním údajů k porušení Vašich práv, máte právo obrátit se na příslušný dozorový úřad (zpravidla Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) nebo na příslušný soud.

 • Aktualizace

  Toto informační memorandum průběžně kontrolujeme a můžeme je příležitostně měnit (především aby byl dodržen soulad s právními předpisy a postupy ochrany osobních údajů). Aktualizované verze budou k dispozici na našich internetových stránkách, přičemž Vás na změnu vždy upozorníme.

  K poslední aktualizaci tohoto informačního memoranda došlo 9. 1. 2020.

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; pokud si přejete takovou námitku vznést, můžete tak učinit prostřednictvím našeho zákaznického servisu na telefonním čísle 800 660 666 nebo emailové adrese zakaznicky.servis@provident.cz.
Vezměte prosím na vědomí, že pokud shledáme, že náš oprávněný zájem převáží nad Vašimi právy a svobodami, můžeme ve zpracování Vašich osobních údajů pokračovat. Bude-li Vaše námitka shledána oprávněnou, může to znamenat, že nebudeme nadále Vaše osobní údaje za daným účelem zpracovávat.


Provident Financial s.r.o., IČO: 25621351, DIČ: CZ25621351, Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 9/2006, PSČ 140 00, tel. číslo: 800 660 666, www.provident.cz, e-mail: zakaznicky.servis@provident.cz, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 55523